“කෑගල්ල ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ දිස්ත්‍රික් සංගමය” වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත, දිස්ත්‍රික් නායක, ජනමාධ්‍යවේදී බණ්ඩාර පහලවත්ත මහතා විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර් ති මහතාට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ දී භාර දුන් අවස්ථාව. සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (වෘත්තීය සමිති) ටී. සී. කරුණාරත්න මහත්මිය සහ මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති කරුණාරත්න ගමගේ ඇතුළු නායකයන් ද ඡායාරෑපයේ වේ.