වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධාන අත්පොත

IREX ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය ප්‍රකාශයට පත්කළ ත්‍රෛභාෂා "වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධාන අත්පොත" ගරු කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වෙත ඔහුගේ කාර්‍ය්‍යාලයේ දී පිළිගැන්වූ අවස්ථාව.

කෑගල්ල ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ දිස්ත්‍රික් සංගමය

"කෑගල්ල ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ දිස්ත්‍රික් සංගමය" වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත, දිස්ත්‍රික් නායක, ජනමාධ්‍යවේදී බී. පහලවත්ත මහතා විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් පී. චන්ද්‍රකීර් ති මහතාට භාර දුන් අවස්ථාව.
අප ගැන

අපගේ දැක්ම

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ ශක්තිමත් ස්වාධීන මාධ්‍ය කර්මාන්තයක් ගොඩනැගීම සඳහා මාධ්‍ය කර්මාන්තය තුළ සුරක්ෂිත වෘත්තිය වටිනාකමක් සහිත ශක්තිමත් සංවිධානා්මක හැකියාවක් ඇති ස්වාධීන ජනමාධ්‍ය සේවා නියුක්තිකයින් පිරිසක් බිහි කිරීම. 

අපගේ මෙහෙවර

මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය (FMETU) 2002 වසරේ දි පිහිටුවන ලද අතර ශී‍්‍ර ලංකාවේ මාධ්‍ය කර්මාන්තය තුළ නියැලෙන මාධ්‍යවේදීන්ගේ සහ මාධ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්ති සමිතිවල අනුබද්ධිත අයතනයක් ලෙස වෘත්තීය සමිති රේජිස්ට‍්‍රාර්වරයා යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

 එය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පෙනී සිටින ප‍්‍රධානතම වෘත්තිය සමිතියයි. ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය සේවකයින්ගේ පොදු හෝ සාමාජිකයින්ගේ ඕනෑම ගැටළුවක් විසඳීමට සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තිය ආරක්ෂා කිරීමට සෑම විටස පෙරමුණ ගනියි.

We need your help.

විශේෂාංග

" මාධ්‍යවේදීන්ගේ සමාජ මෙහෙවර සහ කාර්‍ය්‍යභාරය ප්‍රවර්ධනය කරන්නට, මතකයේ තබා ගන්නට ඔවුන් අතර සහයෝගීතාවය සහ සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රගුණ කළ යුතුය"
- Dominique Pradalie -
New IFJ President
දේශීය හා ජාත්‍යන්තර

ප්‍රමුඛ මාධ්‍ය සංවිධාන

අපගේ මාධ්‍යවේදීන්ගේ

ඉදිරි වැඩසටහන්

ඔබට ගැටළු තිබේද?
අපව අමතන්න,
නැත්නම් පැමිණෙන්න.

+[94] 773 641 111

අංක 30,
අමරසේකර මාවත,
කොළඹ 05.
ශ්‍රී ලංකාව.

info@fmetu.org

Newsletter

Get latest news & update

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon