අපේ කණ්ඩායම හමුවන්න

Share:
ප්‍රධාන ලේකම්
dlankapeli@gmail.com
සභාපති
krishni2003@yahoo.co.uk
භාණ්ඩාගාරික
rizwansegumohideen@gmail.com
ජාතික සංවිධායක
uduwaragedara@gmail.com
ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති
dndnanayakkara@gmail.com
උප ප්‍රධාන ලේකම්
indiranawagamuwa@yahoo.com
a17f9b2a-4e09-4357-8265-58f2700d86f4
උප සභාපති
gowrybala@gmail.com
නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක
anuradhapriyadarshana1@gmail.com
සහකාර ලේකම්
shashi.batti@gmail.com
විධායක සභික
banduthambawita@gmail.com
විධායක සභික
psk196873@gmail.com
නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක
lakmalbaduge@gmail.com
විධායක සභික
sammani0114@gmail.com
විධායක සභික
thiviyanthini@gmail.com
විධායක සභික
thilak63.news@gmail.com
විධායක සභික
shery123.5@gmail.com
විධායක සභික
samand319@gmail.com
විධායක සභික
subhashinislbc@gmail.com
විධායක සභික
aminduweerawardana@gmail.com
විධායක සභික
bandara112pahalawtta@gmail.com
විධායක සභික
Jnayan1994@gmail.com
විධායක සභික
lankadeepa.rohana@gmail.com
විධායක සභික
jeeva085@gmail.com
විධායක සභික
selvakumark04@gmail.com
විධායක සභික
myfsilmiya@gmail.com

ඔබට ගැටළු තිබේද?
අපව අමතන්න,
නැත්නම් පැමිණෙන්න.

+[94] 773 641 111

අංක 30,
අමරසේකර මාවත,
කොළඹ 05.
ශ්‍රී ලංකාව.

info@fmetu.org

Newsletter

Get latest news & update

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon