මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ fmetu.org වෙබ් අඩවිය සඳහා මාධ්‍යවේදීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021 ඔක්තෝබර් 16 වෙනි දින පැවත්වින. මෙම වෙබ් පුහුණු වැඩසටහන මෙහෙයවන ලද්දේ ප්‍රකට වෙබ් පුහුණුකරුවෙකු වූ සජිත් සාරංග මහතා විසිනි. මෙම මාධ්‍යවේදීන් පුහුණු  පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන “අයිඑෆ්ජේ – යුනියන්-ටු-යූනියන්” 2021 වැඩ සටහන යටතේ සංවිධානය කෙරින.