මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ අටවන නියෝජිත සමුඵවට සමගාමීව සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි ත්‍රෛයි භාෂා වෙබ් අඩවියක් ජනගත කිරීමට නියමිතය.

ජනමාධ්‍යවේදීන් විසින් ම ස්වාධීන ප්‍රවෘත්තිමය වෙබ් අඩවියක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට නියමිත අතර IFJ-UTU 2021 මෙම වෙබ් අඩවිය ජනගත කිරීම සඳහා මග පෙන්වා දී තිබේ.