මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය FMETU ශ්‍රී ලංකා විසින් ඉදිරි 2024 සහ 2025 වසර දෙක සඳහා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැලසුම් කිරීම සඳහා පූර්ණ දින වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.

මෙම වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනය, IFJ-UTU ව්‍යාපෘතියේ 2023 ඉදිරි ක්‍රියාමාර්‍ගයකි. දිවයින පුරා සිටින මාධ්‍යවේදීන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා මෙම වැදගත් මුලපිරීම ශ්‍රී ලංකා රේන්බෝ ආයතනය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි. වැඩසටහන සඳහා දැනුම එකතු කරමින් වැඩසටහන මෙහෙය වූයේ දිලීප සමරසිංහ සහ මහීෂ්කා ප්‍රනාන්දු යන පුහුණුකරුවන් විසිනි.

විධායක සභාව සහ ක්‍රියාකාරීන් 16 දෙනෙකු සහභාගී වූ අතර ඔවුන් තමන්ගේ සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේම විසඳුම් සාකච්ඡා කොට ඉදිරි පියවරයන් සැළසුම් කළහ.

2024 සහ 2025 සඳහා ඉදිරි සැලසුම් සංවිධානය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍ර

මාතෘකා සහ අනු මාතෘකා ඉලක්කයන්

  1. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ගැටළු, මාධ්‍යවේදීන්ට ඇති අභයෝග හඳුනාගැනීම සහ ඒවා ජයග්‍රහණයන් සඳහා ව්‍යුහයන් සකස් කිරීම
  2. සුබසාධන යෝජනා, වැටුප් යෝජනා සහ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම්
  3. අපේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය
  4. වසරකට රුපියල් 1200 ක්වූ සාමාජික මුදල අඛණ්ඩව ගෙවන්නේ කෙසේද?
  5. මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය සංවිධාන (දමිළ මාධ්‍යවේදිනියන් ගේ සංගමය, රාජ්‍ය මාධ්‍ය සංවිධාන, ජාතික ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සහ තරුණ මාධ්‍යවේදීන් බලමුලු ගැන්වීම සඳහා නිර්‍මාණාත්මක මැදිහත්වීම.
  6. රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන වෘත්තීය ප්‍රශ්ණ, සාමූහික කේවල් කිරීමේ ගිවිසුම් යොජනා කළ හැකි සැළසුම්, ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ වැටුප්, දීමනා ක්‍රමවත් ලෙස ලබාගන්නට ක්‍රමවේදයන් සැළසුම් කිරීම.
  7. FMETU අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති ශක්තිමත් කිරීම. එක් එක් මාධ්‍යවේදීන්/සංවිධාන බලමුලු ගන්වන ආකාරය හඳුනා ගැනීම.
  8. FMETU.org වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම/වැඩිදියුණු කර සබැඳි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සැළසුම් කිරීම? නිව්ස් බුලටින් ආකෘතිය හා සැළැස්ම.
  9. මාධ්‍යවේදීන් වෘත්තීමය වශයෙන් පුහුණු කිරීම (මාධ්‍යවේදීන් ඩිජිටල් ආර් ථිකයට ගැලපෙන පරිදි) වෘත්තීමය තත්වය,  අවශ්‍ය දැනුම,  යෝජනා  සැළසුම්
  10. සංගමය සඳහා වාර් ෂික අයවැයක් සකස් කිරීම